دبیرستان < لیست کتابهای کمک درسی < صفحه اصلی سایت
ضميمه انگليسي پيشرفته 3
ابوالقاسم طلوع
شوميز | رقعي | 45 صفحه
چاپ مکرر | 1388 | 5000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789648917868
 
 
15000R 9000R
کتاب حاضر شامل: شامل؛ معني کليه لغات درس ها، متضادها و مترادف ها به صورت درس به درس، سه قسمت افعال هر درس، شرح کامل نکات گرامري، مرور زمان ها، ترجمه مکالمه ها، تمرين تلفظ مي باشد.
.
.
 
 
محصولات مرتبط